Договір про надання освітніх послуг з вивчення іноземної мови (групові заняття)

 

 

 

м. Київ                                                                                                                    «_____» ________ 2022р.

 

Фізична особа-підприємець Невинна Юлія Петрівна, далі – «Виконавець», з однієї сторони _________ , далі – «Замовник», з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику освітні послуги з вивчення іноземної мови за курсом «іспанська, пакет – стандарт», (далі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.
 • Послуги надаються Виконавцем в рамках курсу навчання, обраного Замовником згідно з Переліком, визначеним Замовником.
 • Послуги, що надаються в рамках даного Договору повинні відповідати стандартам у сфері освіти та вимогам законодавства України.
 • Форма навчання: дистанційна (онлайн формат) із використанням погоджених     Сторонами застосунків (ZOOM, Microsoft Teems App, Skype тощо) або офлайн.

2.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

 • До початку надання послуг за Договором Сторони зобов’язуються погодити розклад занять з викладачем. Розклад занять може бути змінено за згодою Сторін, про що Замовнику буде повідомлено у письмовому вигляді.
 • Освітні послуги надаються Виконавцем із залученням навчальної літератури для вивчення іноземної мови: іноземні та інші видавництва, обрані Виконавцем на платній та безоплатній основі.
 • Освітні послуги надаються в групі (до 7 осіб).
 • Початком навчання є перше заняття відповідно до розкладу або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, закінченням – останнє заняття відповідно до розкладу.
 • Виконавець складає навчальний план і коригує його в частині зміни обсягу програми, порядку її вивчення в межах, передбачених методичними рекомендаціями до посібників міжнародних видавництв, що використовуються в процесі навчання.
 • Виконавець здійснює безоплатне попереднє тестування або пробне заняття Замовника, а також періодичні атестації знань, отриманих у період навчання за обраною програмою.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 Виконавець зобов’язаний:

 Створити належні умови для надання освітніх послуг, а саме:

 • надати програми для проведення занять з вивчення іноземної мови;
 • вчасно надавати Замовнику інформацію стосовно організації і проведення занять у рамках надання освітніх послуг;
 • призначити досвідченого викладача для проведення занять, у разі неможливості Виконавцем надання послуг відповідного рівня – замінити його;
 • забезпечити Замовника необхідною літературою на платній чи безоплатній основі;
 • безкоштовно провести попереднє тестування задля визначення рівня знань Замовника.

 Замовник зобов’язаний:

 • Вчасно оплатити послугу згідно з умовами даного Договору.
 • Якщо є бажання перенести заняття (у разі непередбачених обставин), тоді можливе узгодження графіку з групою, викладачем та адміністрацією (у випадку, якщо група та викладач дають згоду на зміну даті та часу) за 24 год. до початку заняття, але якщо відміна сталася пізніше – заняття вважається оплаченим або таким, що відбулось.
 • За увесь період навчання має право відпрацювати 1 заняття (тривалість відпрацювання складає 60 хв.), але в день, який призначає викладач. Відпрацювання всіх груп проводиться в один день. Можливо попросити викладача про запис уроку, але без можливості його розповсюджувати.
 • Не копіювати, не відчужувати та не розповсюджувати матеріали, які передані Замовникові Виконавцем у тимчасове безоплатне користування.
 • Дотримуватися погодженого розкладу занять, у разі пропуску заняття необхідно переглянути відеозапис уроку та виконати домашнє завдання, надіслати викладачу на перевірку.
 • Замовник надає дозвіл на використання аудіовізульних творів, зображень, фотографічних творів, статей, що будуть мною створені підчас отримання навчальних послуг в «Spanish Academy», в тому числі в якості виконання домашнього завдання, та які будуть містити посилання на торгівельну марку «Spanglish Academy» або її графічне позначення.

4.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

 

 • Загальна вартість Договору складає – __________ грн.
 • Оплата вартості Послуг здійснюється після отримання Замовником примірника, належним чином підписаного Сторонами оригіналу Договору у такому порядку: Попередня оплата в розмірі 40 % від Загальної вартості Договору після підписання Договору, але до початку першого заняття. Остаточний розрахунок (60 % від Загальної вартості Договору) протягом 2 календарних місяців з початку надання послуг (згідно погодженого розкладу занять).
 • У випадку пропуску Замовником занять із будь-яких причин сплачені кошти Замовнику не повертаються.

5.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

 • Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і сплати попередньої оплати і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором чи його розірвання.
 • Умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення Додаткової угоди до Договору.
 • Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконує або порушує правила роботи. Розірвання Договору на вказаній підставі не звільняє Замовника від відповідальності за невиконання або порушення зобов’язань за Договором.
 • Дія Договору може бути припинена за зверненням Замовника, про що Замовник повинен повідомити Виконавця шляхом телефонного дзвінка. Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем 60% оплати курсу та повідомлення про бажання припинити дію Договору. Здійснена оплата не повертається, якщо договір припиняється за бажанням Замовника.

6.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 • Підписуючи цей Договір, Виконавець та залучені до надання послуг викладачі зобов’язуються не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію та інформацію, яка може стати відома Виконавцеві під час виконання умов цього Договору.
 • Підписанням цього Договору Замовник надає свою згоду/дозвіл на обробку Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Замовника, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, тощо (надалі – «Персональні дані») Виконавцем та залученими до надання освітніх послуг викладачами.
 • Виконавець та залучені до надання освітніх послуг викладачі зобов’язуються забезпечувати належний рівень їх захисту та запобігання розголошенню у відповідності до вимог чинного законодавства України.

7.ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

 • Сторона, яка порушила зобов’язання за цим Договором, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання за цим Договором, якщо це порушення сталося внаслідок обставин форс-мажору (непереборної сили). Обставинами форс-мажору (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, перелік яких наведений у ч. 2 ст. 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору. Звільнення від відповідальності за цим положенням застосовується з моменту, коли непереборна сила стала причиною порушення зобов’язання та до моменту, коли непереборна сила припинила перешкоджати виконанню обов’язку. Карантин не відноситься до форс-мажорних обставин, оскільки всі заняття можуть бути відпрацьовані онлайн.
 • У разі невиконання або часткового виконання зобов’язань за даним Договором у результаті виникнення обставин непереборної сили, Сторона, що зазнала дії таких обставин, зобов’язана невідкладно зателефонувати іншій Стороні протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня виникнення таких обставин.
 • Коли дія вказаних обставин закінчилася, одна сторона зобов’язана надіслати письмове повідомлення про це іншій стороні за будь-яких обставин протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня припинення дії обставин. У повідомленні повинно бути вказано час, з якого Сторона пропонує продовжити виконання нею зобов’язань за Договором.
 • У разі виникнення обставин непереборної сили під час виконання Сторонами зобов’язань за даним Договором термін його дії продовжується на час дії вище вказаних обставин.
 • Достатнім доказом дії непереборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України (відповідною регіональною палатою).
 • Якщо вказані обставини продовжуються більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна Сторона має право розірвати дійсний Договір в односторонньому порядку шляхом надсилання іншій Стороні письмового повідомлення. Таке повідомлення надсилається Стороною, що має намір розірвати Договір, іншій Стороні у письмовій формі не менше ніж за 10 календарних днів до передбачуваної дати розірвання Договору. У такому випадку Виконавець повертає Замовнику перераховану передоплату за виключенням вартості реально наданих Послуг, у порядку, передбаченому Сторонами.

 8.ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

 • Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.
 • Спори, що прямо чи опосередковано стосуються та випливають з цього Договору, які передані на врегулювання до суду, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 • За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність у порядку та на умовах, що передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

 

9.РЕКВІЗИТИ

ВИКОНАВЕЦЬ                                            ЗАМОВНИК (зазначається за бажанням)

 

ФОП Невинна Юлія Петрівна

М. Київ, вул. В. Тютюнника,37/1, 331

ІД 3217515502

Реквізити для оплати:

Карта Приватбанку

4149 6293 5975 5741

Будь ласка, враховуйте, комісію (в назначені

можете вказувати прізвище та курс)

та після оплати надсилайте підтвердження

 

 

Дата:___________

 

Підпис                                                                                        _________________/____